مراکز پژوهشی برتر
در این دوره از ارزیابی پنج موسسه پژوهشی برتر معرفی و از آنها تقدیر شد.
لیست برترین های سیزدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 618.00
2 دانشگاه صنعتی شریف 567.00
3 دانشگاه تربیت مدرس 340.00
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 318.00
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 310.00