مراکز رشد برتر سومین جشنواره
 
لیست برترین های سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 60.00
1 مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 60.00
2 مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان 40.00
2 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر 40.00
3 مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف 20.00
4 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس 10.00