مراکز رشد برتر سومین جشنواره

دبیرخانه جشنواره به‌دلیل هم‌سطح بودن دو مرکز رشد فعال در حوزه فناوری نانو، همزمان از مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برترین مراکز رشد مربوطه در کشور تقدیر به عمل آورد. لیست برترین مراکز رشد کشور فعال در حوزه فناوری نانو در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 60.00
1 مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 60.00
2 مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان 40.00
2 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر 40.00
3 مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف 20.00
4 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس 10.00