مرکز رشد برتر چهارمین جشنواره

دبیرخانه جشنواره برترین‌ها، مرکز رشد پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ را به عنوان برترین مرکز رشد فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور در سال 1387 معرفی کرده و از آن تقدیر به عمل آورد. لیست برترین مراکز رشد کشور فعال در حوزه فناوری نانو در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد فناوری رنگ 132.50
2 مرکز رشد فناوری پلیمر 128.50
3 مرکز رشد تهران 92.00
4 مرکز رشد شریف 87.00
5 مرکز رشد امیرکبیر 86.00
6 مرکز رشد خراسان 83.00
7 مرکز رشد علوم پزشکی 67.00
8 مرکز رشد یزد 65.00
9 مرکز رشد سمنان 41.00
10 مرکز رشد گیلان 35.00