مراکز رشد برتر چهارمین جشنواره
 
لیست برترین های چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد فناوری رنگ 132.50
2 مرکز رشد فناوری پلیمر 128.50
3 مرکز رشد تهران 92.00
4 مرکز رشد شریف 87.00
5 مرکز رشد امیرکبیر 86.00
6 مرکز رشد خراسان 83.00
7 مرکز رشد علوم پزشکی 67.00
8 مرکز رشد یزد 65.00
9 مرکز رشد سمنان 41.00
10 مرکز رشد گیلان 35.00