مراکز رشد برتر پنجمین جشنواره

دبیرخانه جشنواره برترین‌ها، مرکز رشد فناوری پلیمر را به عنوان برترین مرکز رشد فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور در سال 1388 معرفی کرده و از آن تقدیر به عمل آورد. لیست برترین مراکز رشد کشور فعال در حوزه فناوری نانو در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد فناوری پلیمر 329.64
2 مرکز رشد فناوری رنگ 327.83
3 مرکز رشد شریف 166.96
4 مرکز رشد پزشکی 63.10
5 مرکز رشد امیرکبیر 50.90
6 مرکز رشد سمنان 50.00
7 مرکز رشد تهران 47.25
8 مرکز رشد خراسان 33.00
9 مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی 32.56
10 مرکز رشد گیلان 23.78
11 مرکز رشد اصفهان 0.00