مراکز رشد برتر پنجمین جشنواره
 
لیست برترین های پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد فناوری پلیمر 329.64
2 مرکز رشد فناوری رنگ 327.83
3 مرکز رشد شریف 166.96
4 مرکز رشد پزشکی 63.10
5 مرکز رشد امیرکبیر 50.90
6 مرکز رشد سمنان 50.00
7 مرکز رشد تهران 47.25
8 مرکز رشد خراسان 33.00
9 مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی 32.56
10 مرکز رشد گیلان 23.78
11 مرکز رشد اصفهان 0.00