مراکز رشد برتر ششمین جشنواره
 
لیست برترین های ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد صنايع رنگ 293.89
2 مرکز رشد فناوري پليمر 161.10
3 مرکز رشد لوازم و تجهيزات پزشکي 113.36
4 مرکز رشد دانشگاه زنجان 102.00
5 مرکز رشد دانشگاه صنعتي شريف 71.44
6 مرکز رشد پارک علم و فناوري دانشگاه تهران 50.00
7 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان سمنان 41.60
8 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان يزد 36.00
9 مرکز رشد دانشگاه شهرکرد 26.00
10 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان خراسان 25.00
11 مرکز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي مشهد 23.00
12 مرکز رشد شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان 20.00
13 مرکز رشد پارک فناوري پرديس 16.00
14 مرکز رشد دانشگاه صنعتي اميرکبير 13.00
15 مرکز رشد پارک علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس 11.00
16 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان گيلان 6.00
17 مرکز رشد دانشگاه شهيد بهشتي 5.00
18 مرکز رشد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 0.00