مراکز رشد برتر هفتمین جشنواره

دبیرخانه جشنواره برترین‌ها، به ترتیب مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ، مرکز رشد فناوری جامع -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مرکز رشد فناوری پلیمر را به‌عنوان سه مرکز رشد برتر فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور در سال 1390 معرفی کرده و از آن‌ها تقدیر به عمل آورد. ارزیابی مراکز رشد از میان مراکزی صورت گرفت که در تعامل با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هستند. این ارزیابی براساس دو شاخص کلی عملکرد و چگونگی تعامل با ستاد صورت گرفته است. تعداد واحدهای فناور جذب‌شده نانویی، مشارکت مرکز رشد در خدمات فناوری قابل‌ارائه توسط موسسه خدمات فناوری تا بازار به شرکت‌ها، میزان حمایت مالی از واحدهای فناور و غیره از جمله شاخص‌های ارزیابی بودند. لیست برترین مراکز رشد کشور فعال در حوزه فناوری نانو در سال 1390 در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ 226.00
2 مرکز رشد فناوری جامع -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 190.74
3 مرکز رشد فناوری پلیمر 154.63
4 مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی 142.60
5 مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 131.00
6 مرکز رشد پارک علم وفناوری استان یزد 59.00
7 مرکز رشد دانشگاه شهرکرد 50.00
8 مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 49.50
9 مرکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان 23.00
10 مرکز رشد دانشگاه بین الملل قزوین 21.20
11 مرکز رشد زیسن فناوری پزشکی ابن سینا 21.04
12 مرکز رشد دانشگاه الزهرا 16.00
13 مرکز رشد پارک علم فناوری استان گیلان 15.00
14 مرکز رشد دانشگاه زنجان 14.00
15 مرکز رشد دانشگاه شریف 10.00
15 مرکز رشد پارک علم و فناوری پردیس 10.00
18 مرکز رشد واحدهای فن آوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6.00
19 پارک استان خراسان 5.00
19 مرکز رشد و پارک علم وفناوری مدرس 5.00
19 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی 5.00
19 مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 5.00