آزمایشگاه های برتر سومین جشنواره

آزمایشگاه‌های برتر سال با در نظر گرفتن عملکرد سالانه از میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی کشور که بیشترین خدمات را در سال 1386 ارائه کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های ارزیابی کسب کرده‌اند، انتخاب و معرفی شدند. در این دوره از جشنواره، سه آزمایشگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. لیست زیر بیانگر برترین آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور می‌باشد.     

لیست برترین های سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی 89.10
2 آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 71.67
3 مرکز فرآوری مواد معدنی ایران-وزارت صنایع و معادن 69.59
4 مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه صنعت نفت 63.50
5 آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع - وزارت جهاد کشاورزی 60.17
6 مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 60.04
7 مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه مواد و انرژی 57.60
8 آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان 56.80
9 پایلوت بیوتکنولوژی - انستیتو پاستور 55.04
10 مجموعه آزمایشگاه های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 54.54
11 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 53.29
12 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا 53.22
13 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی - مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک - دانشگاه تهران 53.21
14 آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعۀ ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران 52.84
15 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان 52.33
16 آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 50.68
17 آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارورسانی - دانشکدۀ داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران 50.37
18 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 48.86
19 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز 48.62
20 آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان 48.08