آزمایشگاه های برتر سومین جشنواره
 
لیست برترین های سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی 89.10
2 آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 71.67
3 مرکز فرآوری مواد معدنی ایران-وزارت صنایع و معادن 69.59
4 مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه صنعت نفت 63.50
5 آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع - وزارت جهاد کشاورزی 60.17
6 مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 60.04
7 مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه مواد و انرژی 57.60
8 آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان 56.80
9 پایلوت بیوتکنولوژی - انستیتو پاستور 55.04
10 مجموعه آزمایشگاه های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 54.54
11 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 53.29
12 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا 53.22
13 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی - مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک - دانشگاه تهران 53.21
14 آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعۀ ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران 52.84
15 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان 52.33
16 آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 50.68
17 آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارورسانی - دانشکدۀ داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران 50.37
18 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 48.86
19 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز 48.62
20 آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان 48.08