آزمایشگاه‌های برتر پنجمین جشنواره

آزمایشگاه‌های برتر سال با در نظر گرفتن عملکرد سالانه از میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی کشور که بیشترین خدمات را در سال 1388 ارائه کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های ارزیابی کسب کرده‌اند، انتخاب و معرفی شدند. در این دوره از جشنواره، سه آزمایشگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. لیست زیر بیانگر برترین آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور می‌باشد.     

لیست برترین های پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز پژوهشي متالورژي رازي 77.87
2 مؤسسۀ تحقیقات پیشرفتۀ فرآوری مواد معدنی ایران 77.84
3 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 76.19
4 پژوهشگاه مواد و انرژی 63.56
5 گروه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 62.54
6 مجموعۀ آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 61.48
7 آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایۀ نازک 57.14
8 پژوهشگاه صنعت نفت 56.45
9 آزمایشگاه‌های پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران 55.59
10 آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعۀ ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران 55.36
11 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 55.06
12 آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان 55.01
13 آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی 54.91
14 پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 53.66
15 آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 52.43
16 شرکت تحقیقات صنعتی آبسار کویر 51.99
17 مرکز ابررایانۀ نانوفناوری محاسباتی 51.92
18 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز 51.66
19 پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا 50.26
20 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 50.00
21 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا 49.91
22 مجموعۀ آزمایشگاه‌های مؤسسۀ تحقیقاتی پر طاووس 49.75
23 مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 49.55
24 آزمایشگاه مهار فن ابزار 49.51
25 پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیۀ دارویی دانشگاه شهید بهشتی 49.35
26 آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجند 49.24
27 پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور 48.69
28 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان 47.89
29 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیراز 46.23
30 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان 45.19