آزمایشگاه های برتر ششمین جشنواره
 
لیست برترین های ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران 71.90
2 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 64.77
3 مرکز پژوهش متالورژي رازي 64.10
4 آزمايشگاه‌هاي نانوالکترونيک و مهندسي شيمي دانشگاه تهران 59.61
5 پژو‌هشگاه صنعت نفت 53.88
6 گروه آزمايشگاه‌هاي شيمي و پليمر پژوهشكدة مهندسي سازمان فضايي ايران 51.89
7 مؤسسة تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور 50.45
8 آزمايشگاه‌هاي پرديس علوم و مرکز بيوشيمي و بيوفيزيک دانشگاه تهران 50.20
9 پژوهشگاه مواد و انرژي 50.15
10 آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران 50.11
11 مجموعه آزمايشگاه‌هاي متالورژي سازمان جهاد دانشگاهي واحد صنعتي شريف 49.60
12 آزمايشگاه تحقيقات صنعتي آبسار کوير 49.07
13 پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي دانشگاه شهيد بهشتي 48.88
14 پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم پزشکي جهاددانشگاهي- ابن‌سينا 48.10
15 پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ 47.95
16 آزمايشگاه تحقيقات نانو شرکت کار آفريني و فن‌آوري ايران (کفا) 47.92
17 مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 47.28
18 مجموعه آزمايشگاه‌هاي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران 46.77
19 آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا(س) 46.61
20 آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانايي دانشگاه بيرجند 45.78
21 مجموعه آزمايشگاه‌هاي دانشگاه اصفهان 45.77
22 مرکز ابررايانه نانوفناوري محاسباتي 45.56
23 آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 45.06
24 دانشگاه سيستان و بلوچستان 43.81
25 آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد 43.79
26 آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي 43.54
27 مجموعه آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقاتي پرطاووس 43.07
28 پايلوت بيوتكنولوژي و نانوبيوتکنولوژي انستيتو پاستور 42.13
29 آزمايشگاه مهارفن ابزار 41.42
30 آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز 40.85