آزمایشگاه های برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز پژوهش متالورژی رازی 79.37
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 65.83
3 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران 64.44
4 پژوهشگاه صنعت نفت 64.19
5 پژوهشگاه مواد و انرژی 60.08
6 آزمایشگاه نانوالکترونیک دانشگاه تهران 58.46
7 آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) 56.89
8 مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف 55.38
9 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 54.68
10 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر 52.46
11 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 52.16
12 مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه اصفهان 50.89
13 آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران 50.69
14 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز 50.51
15 پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا 49.70
16 پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی 49.57
17 موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ 49.31
18 آزمایشگاه های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 49.22
19 مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه شیراز 49.15
20 مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک و پردیس علوم دانشگاه تهران 48.85
21 پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران 48.29
22 موسسه تحقیقاتی پرطاووس 47.76
23 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 47.37
24 دانشگاه تربیت مدرس 45.91
25 مرکز آنالیز، آزمایشگاه کاتالیست دانشکده مهندسی شیمی و آزمایشگاه مرکزی نانو دانشگاه تهران 45.79
26 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران (تهران، کرج، زاهدان، تبریز) 45.40
27 موسسه تحقیقات آب 45.08
28 آزمایشگاه های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 44.61
29 آزمایشگاه مهار فن ابزار 43.89
30 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا 43.53