تاریخ های مهم
تاریخ های مهم دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو- 1396مهلت ارسال مدارک

بخش ارزیابیمهلت ارسال مدارک
موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها20 مرداد- تا 30 مرداد تمدید شد.
محققان20 مرداد- تا 30 مرداد تمدید شد.
محققان فناور20 مرداد- تا 30 مرداد تمدید شد.