نحوه شرکت و ارسال مدارک در بخش متخصصان برتر
مدارک ارزیابی محققان دو دسته بوده و نحوۀ ارسال آن با توجه به نوع مدرک به صورت زیر است:
1. مدارکی که مشمول حمایت تشویقی می شوند: این مدارک باید از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی ارسال شوند که پس از تایید در داوری این مدارک مستقیماً در جشنواره برترین ها امتیازدهی می شوند.
نکته مهم: مدارکی که برای دریافت حمایت تشویقی برای ستاد ارسال شده است، نیازی به ارسال مجدد برای دریافت امتیاز در جشنواره برترین ها ندارند، این مدارک پس از تأیید در این کمیته به صورت مستقیم در جشنواره برترین ها نیز امتیازدهی خواهند شد.

2. مدارکی که مشمول حمایت تشویقی نمی شوند: این موارد می بایست به آدرس پستی یا ایمیل جشنواره ارسال شوند.
مهلت ارسال مدارک در بخش تاریخ های مهم سایت اینترنتی جشنواره آورده می شود. مدارکی که خارج از بازۀ زمانی ارسال شوند در ارزیابی امتیازی برای محقق نخواهند داشت. بنابراین لازم است که به تاریخ های مذکور دقت شود.

این موارد می بایست به آدرس پستی یا ایمیل جشنواره ارسال شوند.
ranking@nano.ir
آدرس دبیرخانه جشنوارهتهران- خیابان ستارخان- خیابان شهید حبیب الله- خیابان شهید متولیان - پلاک 9- ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کد پستی: 1455693415


مهلت ارسال مدارک در بخش تاریخ های مهم آورده شده است. مدارکی که خارج از بازۀ زمانی ارسال شوند در ارزیابی امتیازی برای متخصص نخواهند داشت. بنابراین لازم است که به تاریخ های مذکور دقت شود.