جوایز جشنواره
به منظور تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره برترین ها فناوری نانو جوایز نفیسی شامل وجه نقد، پژوهانه، لوح یادبود و تندیس بلورین فناوری نانو به آنها اعطا می شود.

در هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو جوایز زیر به برگزیدگان اعطا شد:
به همه برگزیدگان لوح یادبود و تندیس بلورین فناوری نانو اعطا شد.

محصولات برگزیده:

رتبه
دسته ارزیابی
جایزه نقدی(ریال)
پژوهانه(ریال)
1
مواد و محصولات فناوری نانو
50.000.000300.000.000
2
مواد و محصولات فناوری نانو50.000.000250.000.000
1
تجهیزات و ماشین آلات فناوری نانو
50.000.000300.000.000

متخصصان برتر:

رتبه
جایزه نقدی(ریال)پژوهانه(ریال)
1-5
50.000.000
150.000.000
6-10
50.000.000
100.000.000

متخصصانی که برای اولین بار در این جشنواره در بین ده متخصص برتر قرار گرفتند مبلغ 100.000.000 ریال جایزه نقدی دریافت کردند.


مراکز پژوهشی برتر:


رتبه
پژوهانه(ریال)
1
1.000.000.000
2
600.000.000
3
300.000.000

آزمایشگاه های برتر:

رتبه
جایزه نقدی(ریال)
1
50.000.000
2
40.000.000
3
30.000.000

مراکز رشد برتر:

رتبه
جایزه نقدی(ریال)
1
30.000.000
2
20.000.000
3
10.000.000

رسانه های برتر:

رتبه
دسته ارزیابی
جایزه نقدی (ریال)
1
شبکه های سیما
25.000.000
1
شبکه های صدا
25.000.000
1
خبرگزاری ها
25.000.000
1
روزنامه ها
25.000.000