معرفی جشنواره

ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی نهادهای مؤثر در توسعه علم، فناوری و صنعت فناوری نانو در راستای چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های سند راهبرد آینده فناوری نانو، جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو را برگزار می کند. در این جشنواره، دستاوردها و فعالیت‌های مراکز پژوهشی، متخصصان، فناوران، مراکز رشد، آزمایشگاه ها، رسانه ها، صنایع و شرکت‌های خصوصی ـ که در طی یک سال به انجام رسیده‌است ـ ارزیابی می شوند و افراد و نهادهایی که در اتصال‌ حلقه‌های زنجیرة فناوری‌نانو از مرحلة تولید دانش تا تولید ثروت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی سهم داشته اند، رتبه بندی و از برترین‌های ایشان تقدیر می شود.

ایجاد رقابت در بین نهادهای فعال در حوزه فناوری نانو، سوق دادن حرکت نهادها در جهت برنامه های ستاد، هم سوسازی فعالیت ها و هم افزایی دستاورد نهادها از جمله اهداف این جشنواره است.