جوایز نهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
به منظور تقدیر از برگزیدگان جشنواره برترین ها فناوری نانو جوایز نفیسی شامل وجه نقد، پژوهانه، لوح یادبود وتندیس بلورین فناوری نانو به آنها اعطا می شود.

در نهمین جشنواره برترین های فناوری نانو درمجموع یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد، هفت میلیارد و سیصد میلیون ریال پژوهانه و شش میلیارد ریال وام قرض الحسنه به برگزیدگان جشنواره به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

محصولات برگزیده:

رتبهوام (میلیون ریال) پژوهانه (میلیون ریال)
جایزه نقدی (میلیون ریال)
برگزیده200020050
  • وام مذکور قرض الحسنه بوده و پس از یک دوره تنفس یک ساله، در مدت یکسال و در چهار بخش بازپرداخت می شود.

متخصصان برتر:


عنوانپژوهانه (میلیون ریال)
جایزه نقدی (میلیون ریال)
رتبه اول
300200
رتبه دوم
300180
رتبه سوم
300160
رتبه چهارم
300140
رتبه پنجم
300120
رتبه ششم
200100
رتبه هفتم
20090
رتبه هشتم
20080
رتبه نهم
20070
رتبه دهم
20060
متخصص جوان برتر
20050

  • پژوهانه متخصصان برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پساد کتری گردد.
  • پژوهانه متخصص جوان برتر به عنوان کمک هزینه فرصت مطالعاتی در حوزه فناوری نانو با تایید ستاد قابل استفاده است.

100 متخصص برتر این ارزیابی می توانند از حمایت بکارگیری پژوهشگر پسا دکتری استفاده نماینند.
موسسات پژوهشی برتر:


رتبهپژوهانه (میلیون ریال)
اول1200
دوم1000
سوم800
چهارم600
پنجم400

  • پژوهانه موسسات پژوهشی برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پسا دکتری گردد.

آزمایشگاه های برتر:

رتبه
جایزه نقدی (میلیون ریال)
1
100
2
60
3
40

مراکز رشد برتر:

رتبه
جایزه نقدی (میلیون ریال)
1
100
2
60
3
40

رسانه های برتر:

رتبه
دسته ارزیابی
جایزه نقدی (میلیون ریال)
1
شبکه های سیما
30
1
شبکه های صدا
30
1
خبرگزاری ها
30
1
روزنامه ها
30
1
بخش های خبری30