آزمایشگاه های برتر دومین جشنواره

آزمایشگاه‌های برتر سال با در نظر گرفتن عملکرد سالانه از میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی کشور که بیشترین خدمات را در سال 1385 ارائه کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های ارزیابی کسب کرده‌اند، انتخاب و معرفی شدند. در این دوره از جشنواره، سه آزمایشگاه برتر به ترتیب زیر مورد تقدیر قرار گرفتند.      

 

آزمایشگاه‌های برتر

 رتبه نام آزمایشگاه امتیاز
1 مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه صنعت نفت 79.84
2 مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و انرژی 66.78
3 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 66.31