مراکز رشد برتر دومین جشنواره

 

در این دوره از جشنواره، مرکز رشد دانشگاه تهران با 60 امتیاز به عنوان برترین مرکز رشد فعال کشور در حوزه فناوری نانو معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.