نحوه شرکت و ارسال مدارک در بخش محققان فناور برتر
با توجه به هر یک از شاخص ها به صورت زیر باید مدرک ارسال گردد:

1. انجام پایان نامه که منجر به دستاورد صنعتی شده (بر اساس آیین نامه گام به گام): این پایان نامه ها از کارگروه توسعه منابع انسانی استعلام می شود و نیاز به ارسال مجدد مدارک نیست. برای ارسال درخواست پایان نامه های صنعتی برای کارگروه توسعه منابع انسانی باید مدارک به صورت آنلاین به بخش حمایت های تشویقی ارسال شود؛

2. ثبت اختراع: تنها مدارکی که توسط واحد مالکیت فکری ستاد داوری شده باشند امتیاز می گیرند. اختراعات ثبت شده از این واحد استعلام شده و نیازی به ارسال مجدد مدارک نیست.

3. توسعه محصول: تنها مواردی که تاییدیه نانو مقیاس دارند بررسی شده و مرجع اطلاعاتی واحد نانومقیاس است.