شاخص های ارزیابی موسسات پژوهشی (دوازدهمین دوره ارزیابی)
1- معرفی
 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، موسسات پژوهشی فعال در حوزه فناوری‌نانو را با استفاده از شاخص هایی شفاف و کمی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌نماید. این ارزیابی با هدف ایجاد رقابت، شناسایی، معرفی و تشویق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی فعال در این حوزه انجام می‌شود.
 
2- مشمولان ارزیابی
 
همه موسسات پژوهشی نظیر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا پژوهشکده‌های مستقل با داشتن حداقل یکی از دستاوردها و فعالیت‌های معرفی شده به عنوان شاخص‌های ارزیابی، در این ارزیابی و رتبه بندی شرکت داده می‌شوند. 
 
3- شاخص‌های ارزیابی
 
شاخص های ارزیابی موسسات پژوهشی در جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو دستاورد محور بوده و بر مبنای ارزش‌گذاری حلقه‌های زنجیره علم تا ثروت انتخاب شده‌اند. در نگاه کلی می‌توان معیار این ارزیابی را به دو دسته معیارهای «فعالیت‌ها و دستاوردهای فناورانه» و «دستاوردها و انتشارات علمی و آموزشی» تقسیم کرد که این فعالیت‌ها و دستاوردها می‌بایست با نام موسسه ثبت شده باشد.
در این جشنواره هر موسسه پژوهشی بر اساس دستاوردها و فعالیت آن موسسه که مربوط به سال 1395 باشد، امتیاز کسب می‌نماید و امتیاز نهایی موسسه برابر با مجموع امتیازات کسب شده می‌باشد. سقف امتیازی برای هر شاخص در جدول 1 آورده شده است.
 
 
جدول 1- سقف امتیازی هر شاخص
ردیف شاخص سقف امتیاز
1
توسعه محصول شامل:
فناوری اثبات شده
محصول اثبات شده
تولید محصول در مقیاس صنعتی

25
150
300
2 فروش حق امتیاز پتنت یا فروش فناوری هر 10 میلیون ریال یک امتیاز
3 مقدار فروش شرکت دانش بنیان برخاسته از تحقیقات در موسسه  هر 100 میلیون ریال یک امتیاز
4 ثبت اختراع خارجی (انتشار/ گرنت) / داخلی (30/ 70) /  30
5 انجام پایان نامه که منجر به دستاورد صنعتی شده (بر اساس آیین نامه گام به گام) 15
6 انتشار مقاله ISI
مقالات چاپ شده در مجلات با IF بیش از 2.4
مقالات چاپ شده در مجلات با IF کمتر از 2.4

2 + امتیاز کیفی
1
7 تعداد ارجاعات سال 2016 مقالات تاییدی در داوری کمیته علمی ستاد در سال های 2012 تا 2016 0.5 ارجاعات دیگران
0.1 ارجاعات خودی
     
8 انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی فناوری نانو داخلی و مورد تایید ستاد 1
9 مقالات ارائه شده به صورت شفاهی در کنگره های معتبر خارجی 2
10 راهنمایی و انجام پایان نامه دکتری / کارشناسی ارشد 15   /   5
11 گرنت ها و پروژه مشترک بین المللی (با توجه به حجم قرارداد) 10 + هر 500 دلار یک امتیاز
12 فرصت مطالعاتی حداقل (6 ماهه) زیر نظر محققان معتبر بین المللی 20
13 تألیف کتاب (چاپ به‌وسیلة ناشر بین المللی /  ناشر داخلی) /  گردآوری کتاب  /  ترجمه (60  /  20)   /   10   /   5
14 برگزاری کنگره‌های بین‌المللی هر مقاله خارجی=1
هر مقاله داخلی=0.1
15 برگزاری کارگاه های تخصصی با حضور افراد معتبر هر نفر ساعت= 1
16 سخنران کلیدی در کنگره های خارجی معتبر 15
17 دبیر علمی کنگره یا کارگاه های تخصصی فناوری نانو مورد تایید ستاد (منطقه ای / بین المللی) 10/ 20
18 ارائه کارگاه تخصصی در حوزه فناوری نانو در خارج از کشور توسط محققان موسسه پژوهشی
 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر جهان/ 10 کشور برتر حوزه فناوری نانو/خارج از کشور 
20 /10/ 5
19 انتشار مجلات علمی، تخصصی و  ترویجی مرتبط با فناوری‌نانو به ازای هر شماره
مجلات ISI  /   علمی پژوهشی انگلیسی  /   علمی پژوهشی فارسی   /   علمی ترویجی
50   /   20   /   10   /   2
20 فعالیت در مجلات فناوری نانو
JCR/ مجلات MJL   / علمی پژوهشی (انگلیسی/ فارسی)
Editor-in-chief
Editorial Board

 
30 / 20/  (10/ 5)
20/ 10/ (5 / 3)
21 به‌کارگیری پژوهشگر پسادکتری هر پژوهشگر 10
 
نکات امتیازدهی موسسات پژوهشی
 
 
1. توسعه محصول در سه گام با داشتن حداقل شرایط زیر ارزیابی می شود:
• فناوری اثبات شده: 
- مالکیت فکری فناوری عرضه شده مشخص است؛
- کاربردهای فناوری در صنایع مختلف مشخص شده است و فناوری به سطحی از بلوغ دست یافته باشد که بتوان چشم انداز آن را برای رسیدن به یک محصول مشخص ترسیم کرد؛
- خواص ادعایی از لحاظ پیش‌نیازهای علمی و فنی اثبات شده است؛
- با نگاه مبتنی بر بازار، دستاورد کسب شده قابل نمایش، انتقال و آزمایش باشد و بتوان اثربخشی عملیاتی آن را براساس سطح قابل قبولی از عملکرد اثبات کرد.
 
• محصول اثبات شده:
- حوزه کاربرد صنعتی فناوری مشخص شده است و توسعه آن در قالب یک محصول مشخص برنامه ریزی شده است.
- آزمون ها و مستندات لازم برای خواص ادعا شده در محصول هدف با موفقیت انجام شده است و تاییدیه های لازم کسب شده است ؛
- محصول در حداقل مقیاس مورد نیاز برای مشتریان پیشرو تولید شده است؛
- حداقل یک مشتری، محصول را تایید کرده باشد.
 
• تولید محصول در مقیاس صنعتی 
- محصول در مقیاس صنعتی تولید شده است؛
- تمامی سناریوهای تولید، بازاریابی و مدل کسب و کار شرکت برای فروش محصول نوآورانه، نهایی شده و برنامه مدون برای فروش محصول تدوین شده است؛
- ساختار سازمانی مبتنی بر استانداردهای مدیریت کیفیت شکل گرفته شده باشد. 
 
2. در صورتی که توسعه محصول بر اساس یک پتنت داخلی و یا خارجی باشد، امتیاز آن به ترتیب 1.2 و 1.5 برابر خواهد شد.
 
3- مقدار فروش شرکت دانش بنیان برخاسته از تحقیقات در موسسه بر اساس آیین‌نامه حمایت از موسسات آموزشی و پژوهشی برای تجاری‌سازی فناوری‌های دانش‌بنیان بررسی و برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو که تاییدیه نانومقیاس دارند، امتیاز محاسبه خواهد شد؛
 
4- فروش حاصل از دانش فنی به شرطی امتیاز دارد که نانویی بودن دانش فنی یا محصول توسط واحد تعیین مقیاس ستاد تایید شده باشد؛
 
5- در مواردی نظیر پایان‌نامه‌های دانشجویی، مقالات، کتب و اختراعات ـ که دستاورد و فعالیت مشمول حمایت تشویقی می شودـ تنها مدارکی امتیازدهی می‌شوند که توسط کمیته علمی ستاد در داوری تایید شده باشند؛
 
6- تنها مستنداتی امتیازدهی می شوند که به انتشار نهایی رسیده باشند؛ مثلاً مقالاتی که در مراحل ارسال به مجله، پذیرش، در حال چاپ و دسترسی از روی شبکه باشند، تنها زمانی که به چاپ برسند امتیازدهی می شوند؛
 
7- ارزیابی کیفی مقالات ISI بر اساس دو شاخص «ضریب تاثیر مجلات» و «تعداد ارجاعات به هر مقاله» انجام می شود. نحوه ارزیابی کیفی در ارزیابی محققان آورده شده است؛
 
8- چنانچه تمام نویسندگان مقاله ای، متعلق به یک مرکز باشند، آن مرکز سقف امتیاز آن مقاله را دریافت می کند؛ 
 
9- چنانچه نویسندگان مقاله ای از مراکز مختلف باشند، مراکز حداکثر تا 1.5 برابر سقف امتیاز مقاله را دریافت خواهند کرد؛ به این ترتیب که هر مرکز مجموع امتیاز افراد خود را کسب می کند؛
 
10- اگر نویسندة مقاله ای چند مرکز را به‌عنوان مرکز خود معرفی نماید، امتیاز اعطایی به هر مرکز برابر با امتیاز فرد تقسیم بر تعداد مراکز خواهد بود؛
 
11- امتیاز نویسندة مسئول یک مقاله برابر با 100 درصد سقف امتیاز آن مقاله در نظر گرفته می شود. سهم سایر نویسندگان به صورت نویسندة اول 100 درصد، نویسندة دوم 25 درصد و نویسندگان بعدی 10 درصد محاسبه می شود. چنانچه نویسندة اول و مسئول مقاله ای یکسان باشند، نویسندة دوم 50 درصد امتیاز، نویسندة بعدی 25 درصد و مابقی 10 درصد امتیاز را کسب خواهند کرد؛
 
12- معیار انتخاب ضریب کیفیت مجلات(JCR ،(IF بوده و تعداد ارجاعات از پایگاه داده ISI استخراج می شود؛
 
13- برای مشاهده فهرست مجلات علمی پژوهشی انگلیسی مورد تایید ستاد اینجا را کلیک نمایید؛
 
14- اگر پایان‌نامه در چند مؤسسه به‌صورت مشترک انجام شده باشد، امتیاز متناسب با استادان راهنما بین مؤسسات تقسیم می‌شود؛
 
15- تعداد استاد راهنما برای هر پایان نامه ‌حداکثر دو نفر بوده و به استادان راهنمای بعدی امتیازی تعلق نمی گیرد. در این حالت استاد راهنمای اول 60 % از امتیاز و استاد راهنمای همکار 40 % از امتیاز را دریافت خواهد کرد؛
 
16- مؤسسه در صورتی از انتشار یک کتاب امتیاز کامل را دریافت می‌کند که انتشارات آن مؤسسه، کتاب را چاپ کرده، یا اینکه به‌عنوان مؤسسة حامی انتشار کتاب معرفی شده باشد. اگر مؤسسه‌ای به‌عنوان مرکز نویسنده معرفی شود، آن مؤسسه نیمی از سهم امتیاز را می‌گیرد البته اگر کتاب فوق با همکاری انتشارات معتبر بین المللی به چاپ رسیده باشد، مرکز نویسنده کتاب، امتیاز کامل را دریافت می کند؛
 
17- تقسیم امتیاز انتشار یک کتاب بر اساس تعداد نویسندگان کتاب و آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی است؛
 
18- کنگرۀ بین‌المللی، کنگره ای است که حداقل تعداد ارائه‌دهندگان خارجی آن 25% کل تعداد ارائه‌دهندگان مقالات باشد (حداقل ده ارائه‌دهندة خارجی)؛
 
19- برگزاری تنها یک کنگره در سال برای هر موسسه پژوهشی امتیاز دارد. در صورتی که موسسه بیش از یک کنگره برگزار نماید موردی که امتیاز بیشتری دارد، منظور خواهد شد؛
 
20- کنگره معتبرو افراد معتبر بر اساس آیین نامه حمایت از مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی بین المللی می باشد.
 
21- عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی پژوهشی داخلی مختص فناوری نانو و مجلات ISI که در دسته موضوعی Nanoscience and Nanotechnology  هستند امتیاز دارد.
 
 
4- داوری دستاوردها و فعالیت‌ها
مدارک مشمول حمایت‌های تشویقی، توسط کمیته علمی کارگروه توسعه سرمایه های انسانی ستاد بررسی و داوری می‌شوند. فروش پتنت و فناوری توسط کارگروه توسعه فناوری، فروش شرکت های دانش بنیان و توسعه محصول توسط کارگروه صنعت و بازار داوری می‌شوند.
 
5- انتخاب موسسات پژوهشی برتر
همه موسسات پژوهشی بر اساس مدارک دریافتی ارزیابی و رتبه بندی شده و پنج موسسه پژوهشی برتر این رتبه بندی به عنوان موسسات پژوهشی برتر، برگزیده می شوند.
 
6- نحوه ارسال مدارک
برای ارسال مدارک به‌منظور شرکت در جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو می‌توان شاخص‌های اعلام شده را به دودسته کلی تقسیم بندی نمود:
1- مواردی که مشمول حمایت تشویقی ستاد هستند:
مدارک می‌بایست مستقیماً توسط متخصصان آن موسسه برای داوری به بخش حمایت تشویقی کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ارسال شود تا علاوه بر دریافت امتیاز برای آن متخصص و موسسه، متخصص مذکور از حمایت تشویقی نیز بهره‌مند گردد. در این موارد موسسه می‌بایست به متخصصان اطلاع‌رسانی کند تا قبل از اتمام مهلت ارسال مدارک برای شرکت در جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو ارسال نمایند. موسسات پژوهشی تنها هنگامی می‌توانند مدارکی که مشمول حمایت تشویقی می‌شوند را راساً برای ستاد ارسال نمایند که متخصص مربوطه تمایلی برای استفاده از حمایت تشویقی ستاد نداشته باشد و این موضوع را طی نامه‌ای کتبی به ستاد ارسال نماید.
2- مواردی که مشمول حمایت تشویقی نیستند: لازم است این مدارک تا قبل از اتمام مهلت ارسال مدارک با یک نامه رسمی به دبیرخانه ستاد تحویل داده شود.
لازم به ذکر است که برای هر موسسه پژوهشی کارتابلی ایجاد شده که نماینده آن موسسه می‌تواند با نام کاربری و کلمه عبور مختص موسسه وارد آن کارتابل شده و امتیازات موسسه را مشاهده نماید و در صورت وجود سئوال، مشکل یا ایرادی نسبت به امتیازات، مراتب را به دبیرخانه جشنواره اعلام نماید.
 
به موسسات پژوهشی برتر در جشنواره برترین‌های فناوری نانو، لوح سپاس و تندیس بلورین جشنواره و پژوهانه اعطا می‌شود.