شاخص های ارزیابی محققان (دوازدهمین دوره ارزیابی)
1- معرفی
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان فعال در حوزه فناوری‌نانو را با استفاده از شاخص هایی شفاف و کمی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌نماید. ارزش دهی به دستاوردهای با کیفیت، ایجاد رقابت بین محققان حوزه فناوری نانو، شناسایی، معرفی و تشویق آنها  از جمله اهداف این ارزیابی است. 
 
2- مشمولان ارزیابی
همه محققان با داشتن حداقل یکی از دستاوردها و فعالیت‌های معرفی شده به عنوان شاخص‌های ارزیابی، در این ارزیابی و رتبه بندی شرکت داده می‌شوند. 
 
3- شاخص‌های ارزیابی
شاخص های ارزیابی محققان در جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو دستاورد محور بوده و بر مبنای کیفیت، هر یک از دستاوردها و فعالیت های پژوهشی انجام شده در سال 1395، امتیازدهی می شوند. 
در این جشنواره هر محقق برای هر دستاورد و فعالیت خود که با نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشد، امتیاز کسب می‌نماید و امتیاز نهایی فرد برابر با مجموع امتیازات کسب شده می‌باشد. سقف امتیازی برای هر شاخص در جدول 1 آورده شده است.
 
جدول 1- سقف امتیازی هر شاخص
ردیف شاخص سقف امتیاز
1 ثبت اختراع خارجی (انتشار/ گرنت) / داخلی (30/ 70) /  30
2 انتشار مقاله ISI
مقالات چاپ شده در مجلات با IF بیش از 2.4
مقالات چاپ شده در مجلات با IF کمتر از 2.4

2 + امتیاز کیفی
1
3 تعداد ارجاعات سال 2016 مقالات تاییدی در داوری کمیته علمی ستاد در سال های 2012 تا 2016 0.5 ارجاعات دیگران
0.1 ارجاعات خودی
4 انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی فناوری نانو داخلی و مورد تایید ستاد 1
5 مقالات ارائه شده به صورت شفاهی در کنگره های معتبر خارجی 2
6 راهنمایی و انجام پایان نامه دکتری / کارشناسی ارشد 15/ 5
7 تألیف کتاب (چاپ به‌وسیلة ناشر بین المللی /  ناشر داخلی) /  گردآوری کتاب  /  ترجمه (60  /  20)  /  10 / 5
8 سخنران مدعو یا کلیدی در کنگره های خارجی معتبر 15
9 فعالیت در مجلات فناوری نانو 
JCR/ مجلات MJL   / علمی پژوهشی (انگلیسی/ فارسی)
Editor-in-chief
Editorial Board


30 / 20/  (10/ 5)
20/ 10/ (5 / 3)
10
ارائه کارگاه تخصصی در حوزه فناوری نانو در خارج از کشور
خارج از کشور/10 کشور برتر حوزه فناوری نانو/دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر جهان
 5 /10/ 20
11
دبیر علمی کنگره یا کارگاه های تخصصی فناوری نانو مورد تایید ستاد (منطقه ای/ بین المللی)
10/ 20
12 فرصت مطالعاتی حداقل (6 ماهه) زیر نظر محققان معتبر بین المللی 20
13 گرنت و پروژه مشترک بین المللی (با توجه به حجم قرارداد) 10+هر500 دلار یک امتیاز
     
 
 
امتیازدهی مقالات ISI
با توجه به این که میانگین IF مقالات نانویی کشور در سال 2016 برابر 2.4 بوده است، در این ارزیابی مقالات ISI چاپ شده در مجلات با IF کمتر از 2.4، یک امتیاز کسب می کنند. امتیاز مقالات با IF بیش از 2.4، حداقل 2 امتیاز بوده و بر اساس ضریب کیفیت مجله تا 10 امتیاز افزایش پیدا می کند. دبیرخانه جشنواره برای هر مجله ضریب کیفیتی بین صفر تا یک تعریف نموده و برای امتیازدهی کیفی، ضریب کیفیت در عدد 8 ضرب می شود. 
 ضریب کیفیت بر اساس موارد زیر انتخاب شده است:
• دسته موضوعی  مجله؛
• IF  مجله؛
• تعداد مجلات موجود در دسته موضوعی؛
• IF Aggregate دسته موضوعی؛
• پراکندگی IF های دسته موضوعی.
 
امتیاز فوق در نهایت با توجه به نقش هر یک از افراد مقاله، بین نویسندگان توزیع می شود؛ به‌عنوان مثال در هر مقاله نویسندة اول و نویسندة مسئول 100 درصد از امتیاز اختصاص‌‌یافته به ضریب تاثیر را کسب می نمایند، این در حالی است که نویسندة دوم تنها 25 درصد از امتیاز فوق را کسب می کند.
تبصره1: بر اساس «IF و ضریب کیفیت مجله»، مجلات برتر در سه دسته مجلات الف، ب و ج تقسیم شده و به ترتیب 20، 12 و 6 امتیاز اضافی به امتیاز مقالات چاپ شده در این مجلات اضافه خواهد شد.
تبصره 2: دبیرخانه جشنواره IF مجلاتی که 2.3 تا 2.4 بوده را برابر 2.4 در نظر می گیرد.
 
امتیازدهی به تعداد ارجاعات مقالات ISI
این امتیاز به ازای ارجاعات صورت گرفته در سال 2016 به هر یک از مقالات مرتبط با فناوری نانو محقق در سال های 2012 تا 2016  اعطا می شود. به این معنی که ارجاعات مقالات سال های 2012 تا 2016 که توسط داوران ستاد، مرتبط با فناوری نانو تشخیص داده شده باشد، از پایگاه داده ISI استخراج شده و به ازای هر ارجاع به خود، 0.1 امتیاز و به ازای هر ارجاع دیگری 0.5 امتیاز برای مقاله در نظر گرفته می شود. البته با توجه به تعداد متفاوت مقالات منتشره و به تبع آن تعداد ارجاع به مقالات در رشته های مختلف تحصیلی، دبیرخانه جشنواره، ضرایبی را تحت عنوان ضریب ارجاعات برای رشته‌های تحصیلی در نظر گرفته است که در جدول 2 آمده است. این ضرایب با توجه به تعداد مقالات منتشره در هر رشته و میانگین تعداد ارجاع به هر مقاله محاسبه شده است. حاصلضرب این اعداد در امتیاز ارجاعات، امتیاز نهایی ارجاعات را مشخص می کند. امتیاز نهایی بنا بر نقش هر نویسنده در بین ایشان توزیع شده است. قابل ذکر است که این ضرایب با توجه به تعداد مقالات و ارجاعات ثبت شده در حوزه فناوری نانو در پایگاه داده ISI و سیاست های مدنظر ستاد بدست آمده اند. همچنین رشته های تحصیلی که به نوعی زیر مجموعه رشته های نامبرده در جدول 2 هستند، ضریبی معادل ضریب رشته اصلی برایشان اعمال خواهد شد.
 
جدول 2 ضریب رشته برای محاسبه امتیاز ارجاعات در رشته های مختلف تحصیلی
ردیف رشته ضریب رشته
1 شیمی 0.5
2 فیزیک 0.6
3 مهندسی شیمی 0.6
4 فناوری نانو 0.65
5 مهندسی مواد 0.65
6 مهندسی برق 0.75
7 مهندسی مکانیک 1
 
 
نکات امتیازدهی محققان
 
1. در زمینه‌هایی مانند پایان‌نامه‌های دانشجویی، مقالات، کتب و ... که دستاورد و فعالیت افراد مورد حمایت تشویقی قرار می‌گیرد، تنها مدارکی امتیاز دارند که به بخش حمایت های تشویقی ارسال شده و ارتباط آنها با فناوری نانو توسط کمیته علمی داوری ستاد، تایید شده باشند؛
 
2. تنها مستنداتی امتیازدهی می شوند که به انتشار نهایی رسیده باشند؛ به‌‌عنوان مثال مقالاتی که در مراحل ارسال به مجله، پذیرش، در حال چاپ و دسترسی از روی شبکه باشند، تنها زمانی که به چاپ برسند امتیازدهی می شوند؛
 
3. امتیاز نویسندة مسئول یک مقاله برابر با 100 درصد سقف امتیاز آن مقاله در نظر گرفته می شود. سهم سایر نویسندگان به صورت نویسندة اول 100 درصد، نویسندة دوم 25 درصد و نویسندگان بعدی 10 درصد محاسبه می شود. چنانچه نویسندة اول و مسئول مقاله ای یکسان باشند، نویسندة دوم 50 درصد امتیاز، نویسندة بعدی 25 درصد و مابقی 10 درصد امتیاز را کسب خواهند کرد؛
 
4. معیار انتخاب ضریب کیفیت مجلات(JCR، (IF و تعداد ارجاعات پایگاه داده ISI است؛
 
5. در مواردی که مجله در بیش از یک گروه موضوعی قرار دارد؛ ضریب کیفیت، میانگین اعداد ضریب کیفیت مجله در این گروه‌ها است؛
 
6. در امتیازدهی کیفی بر اساس تعداد ارجاعات، مقالاتی که نویسندگان آن از رشته های مختلف تحصیلی هستند، ضریب رشته نویسنده مسئول برای تمام نویسندگان اعمال شده است؛
 
7. رشته های تحصیلی که به نوعی زیر مجموعه رشته های نامبرده در جدول 2 هستند، ضریبی معادل ضریب رشته اصلی برایشان اعمال شده است؛
 
8. تعداد استاد راهنما برای هر پایان نامه ‌حداکثر دو نفر بوده و به استادان راهنمای بعدی امتیازی تعلق نمی گیرد. در این حالت استاد راهنمای اول 60 درصد از امتیاز و استاد راهنمای همکار 40 درصد از امتیاز را دریافت خواهد کرد؛
 
9. تقسیم امتیاز انتشار یک کتاب بر اساس تعداد نویسندگان کتاب و آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی است؛
 
10. عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی پژوهشی داخلی مختص فناوری نانو و مجلات ISI که در دسته موضوعی Nanoscience and Nanotechnology  هستند امتیاز دارد؛
 
11.  برای مشاهده فهرست مجلات علمی پژوهشی انگلیسی مورد تایید ستاد اینجا را کلیک نمایید؛
 
4- انتخاب محققان برتر
 
1- انتخاب ده محقق برتر
همه محققان بر اساس مدارک دریافتی ارزیابی و رتبه بندی شده و ده محقق برتر این رتبه بندی به عنوان محققان برتر، برگزیده می شوند. برای انتخاب ده محقق برتر در کمیته تخصصی جشنواره با توجه به «کیفیت»، «محتوای فعالیت ها» و «رشته های تحصیلی» محققان، اسامی ده محقق برتر جشنواره تایید می شود. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه مقالات محققی همپوشانی غیر قابل توجیهی با یکدیگر داشته باشند، به عنوان امتیاز منفی برای وی منظور گردیده و در انتخاب نهایی موثر خواهد بود. همچنین در جشنواره برترین ها از هر رشته تحصیلی تنها «سه نفر» امکان حضور در ده محقق برتر را خواهند داشت.
گفتنی است، محققی که میانگین IF مقالاتش (فقط مقالاتی که نویسنده اول یا مسئول آن مقالات است) کمتر از میانگین IF کشور باشد، امکان قرارگیری در بین ده محقق برتر را نخواهد داشت.
 
2- انتخاب محقق جوان برتر
محقق جوان برتر از بین محققان با سن کمتر از 35 سال و از رده بندی نهایی محققان انتخاب می‌شود. شاخص‌های ارزیابی دقیقاً مشابه محققان برتر است. لازم است محقق جوان برتر در رده بندی کلی جز 100 محقق برتر باشد.
 
5- نحوه ارسال مدارک
مدارک ارزیابی محققان دو دسته بوده و نحوۀ ارسال آن با توجه به نوع مدرک به صورت زیر است:
1. مدارکی که مشمول حمایت تشویقی می شوند: این مدارک باید از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی ارسال شوند که پس از تایید در داوری این مدارک مستقیماً در جشنواره برترین ها امتیازدهی می شوند.
نکته مهم: مدارکی که برای دریافت حمایت تشویقی برای ستاد ارسال شده است، نیازی به ارسال مجدد برای دریافت امتیاز در جشنواره برترین ها ندارند، این مدارک پس از تأیید در این کمیته به صورت مستقیم در جشنواره برترین ها نیز امتیازدهی خواهند شد.
 
2. مدارکی که مشمول حمایت تشویقی نمی شوند: این موارد می بایست به آدرس پستی یا ایمیل جشنواره ارسال شوند.
مهلت ارسال مدارک در بخش تاریخ های مهم سایت اینترنتی جشنواره آورده می شود. مدارکی که خارج از بازۀ زمانی ارسال شوند در ارزیابی امتیازی برای محقق نخواهند داشت. بنابراین لازم است که به تاریخ های مذکور دقت شود.
 
توجه: محققان می‌توانند با مراجعه به کارتابل شخصی خود ، ریز امتیازات کسب شده را مشاهده نمایند.
 
 
به محققان برتر در جشنواره برترین‌های فناوری نانو، لوح سپاس، تندیس بلورین جشنواره و جایزه نقدی اعطا می‌شود. مبلغ جایزه نقدی همه ساله توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سایت جشنواره اعلام می‌گردد. به ده محقق برتر جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو مبلغی نیز به عنوان پژوهانه اختصاص داده می‌شود که مبلغ و نحوه استفاده از این پژوهانه به محققان برتر اعلام می‌گردد.