شاخص های ارزیابی محققان فناور (دوازدهمین دوره ارزیابی)
1- معرفی
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، متخصصان حوزه این فناوری را به منظور شناسایی و تقدیر از محققانی که فعالیت های تحقیقاتی خود را در راستای دستیابی به فناوری و یا ارائه محصول متمرکز کرده و در چرخه نوآوری گام برداشته اند، ارزیابی می نماید. این ارزیابی با عنوان ارزیابی محققان فناور انجام می شود.

2-مشمولان ارزیابی
همه محققان با داشتن حداقل یکی از دستاوردها و فعالیت‌های معرفی شده به عنوان شاخص‌های ارزیابی، در این ارزیابی و رتبه بندی شرکت داده می‌شوند. 

3-شاخص‌های ارزیابی
شاخص های ارزیابی محققان فناور در جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو دستاورد محور بوده و بر مبنای کیفیت هر یک از دستاوردها و فعالیت های انجام شده امتیازدهی انجام می شود. در این جشنواره هر محقق برای هر دستاورد و فعالیت خود که با نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشد، امتیاز کسب می‌نماید و مجموع امتیازات کسب شده، امتیاز نهایی فرد می‌باشد. با توجه به زمان بر بودن فعالیت های فناورانه، ارزیابی محققان فناور بر اساس فعالیت ها و دستاوردهای 3 سال گذشته می باشد. در این جشنواره دستاوردهای سال های 1393، 1394 و 1395 ارزیابی می شود. سقف امتیازی برای هر شاخص در جدول 1 آورده شده است.


جدول 1- سقف امتیازی هر شاخص
ردیف
شاخصسقف امتیاز
1
توسعه محصول شامل:
فناوری اثبات شده
محصول اثبات شده
تولید محصول در مقیاس صنعتی

25
150
300
2فروش حق امتیاز پتنت یا فروش فناوریهر 10 میلیون ریال یک امتیاز
3ثبت اختراع خارجی (انتشار/ گرنت) / داخلی(30/ 70) /  30
4انجام پایان نامه که منجر به دستاورد صنعتی شده (بر اساس آیین نامه گام به گام)
15

نکات امتیازدهی محققان فناور

1. توسعه محصول در سه گام با داشتن حداقل شرایط زیر ارزیابی می شود:
فناوری اثبات شده: 
- مالکیت فکری فناوری عرضه شده مشخص است؛
- کاربردهای فناوری در صنایع مختلف مشخص شده است و فناوری به سطحی از بلوغ دست یافته باشد که بتوان چشم انداز آن را برای رسیدن به یک محصول مشخص ترسیم کرد؛
- خواص ادعایی از لحاظ پیش‌نیازهای علمی و فنی اثبات شده است؛
- با نگاه مبتنی بر بازار، دستاورد کسب شده قابل نمایش، انتقال و آزمایش باشد و بتوان اثربخشی عملیاتی آن را براساس سطح قابل قبولی از عملکرد اثبات کرد.

محصول اثبات شده:
- حوزه کاربرد صنعتی فناوری مشخص شده است و توسعه آن در قالب یک محصول مشخص برنامه ریزی شده است.
- آزمون ها و مستندات لازم برای خواص ادعا شده در محصول هدف با موفقیت انجام شده است و تاییدیه های لازم کسب شده است ؛
- محصول در حداقل مقیاس مورد نیاز برای مشتریان پیشرو تولید شده است؛
- حداقل یک مشتری، محصول را تایید کرده باشد.

تولید محصول در مقیاس صنعتی 
- محصول در مقیاس صنعتی تولید شده است؛
- تمامی سناریوهای تولید، بازاریابی و مدل کسب و کار شرکت برای فروش محصول نوآورانه، نهایی شده و برنامه مدون برای فروش محصول تدوین شده است؛
- ساختار سازمانی مبتنی بر استانداردهای مدیریت کیفیت شکل گرفته شده باشد. 

2. در صورتی که توسعه محصول بر اساس یک پتنت داخلی و یا خارجی باشد، امتیاز آن به ترتیب 1.2 و 1.5 برابر خواهد شد.

4- انتخاب محققان فناور برگزیده

همه متخصصان بر اساس مدارک دریافتی ارزیابی و رتبه بندی شده و سه محقق به عنوان محقق فناور برگزیده، معرفی می شوند. برای انتخاب سه متخصص برتر، کمیته تخصصی تشکیل می گردد و دستاوردهای این محققان فناور بر اساس پیچیدگی و سطح پیشرفته بودن فناوری، توسط این کمیته بررسی شده و در نهایت در صورت احراز شرایط نفرات برگزیده معرفی خواهند شد. 

5-نحوه ارسال مدارک
با توجه به هر یک از شاخص ها به صورت زیر باید مدرک ارسال گردد:
1. انجام پایان نامه که منجر به دستاورد صنعتی شده (بر اساس آیین نامه گام به گام): این پایان نامه ها از کارگروه توسعه منابع انسانی استعلام می شود و نیاز به ارسال مجدد مدارک نیست. برای ارسال درخواست پایان نامه های صنعتی برای کارگروه توسعه منابع انسانی باید مدارک به صورت آنلاین به بخش حمایت های تشویقی ارسال شود؛

2. ثبت اختراع: تنها مدارکی که توسط واحد مالکیت فکری ستاد داوری شده باشند امتیاز می گیرند. اختراعات ثبت شده از این واحد استعلام شده و نیازی به ارسال مجدد مدارک نیست.

3. توسعه محصول: تنها مواردی که تاییدیه نانو مقیاس دارند بررسی شده و مرجع اطلاعاتی واحد نانومقیاس است.

6- جوایز جشنواره
به محققان فناور برگزیده در جشنواره برترین‌های فناوری نانو، لوح سپاس، تندیس بلورین جشنواره و جایزه نقدی اعطا می‌شود. مبلغ جایزه نقدی همه ساله توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سایت جشنواره  اعلام می‌گردد. به سه محقق فناور برگزیده جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو مبلغی نیز به عنوان پژوهانه اختصاص داده می‌شود که مبلغ و نحوه استفاده از این پژوهانه به اطلاع برگزیدگان خواهد رسید.