طرح های نوآورانه

در این جشنواره دو طرح نوآورانه به عنوان طرح‌های برگزیده معرفی شدند: