جوایز یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
به منظور تقدیر از برگزیدگان جشنواره برترین ها فناوری نانو جوایز نفیسی شامل وجه نقد، پژوهانه، لوح یادبود وتندیس بلورین فناوری نانو به آنها اعطا می شود.

جوایز یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو  به شرح زیر است:


محققان برتر:


عنوانپژوهانه (میلیون ریال)
جایزه نقدی (میلیون ریال)
رتبه اول
300200
رتبه دوم
300180
رتبه سوم
300160
رتبه چهارم
300140
رتبه پنجم
300120
رتبه ششم
200100
رتبه هفتم
20090
رتبه هشتم
20080
رتبه نهم
20070
رتبه دهم
20060
متخصص جوان برتر
20050

  • پژوهانه متخصصان برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پسادکتری گردد.
  • پژوهانه متخصص جوان برتر به عنوان کمک هزینه فرصت مطالعاتی در حوزه فناوری نانو با تایید ستاد قابل استفاده است.


موسسات پژوهشی برتر:

رتبهپژوهانه (میلیون ریال)
اول1200
دوم1000
سوم800
چهارم600
پنجم400

  • پژوهانه موسسات پژوهشی برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پسا دکتری گردد.

جوایز طرح های نوآورانه برگزیده:

به هر یک از طرح های برگزیده مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی پرداخت شد.