جوایز دوازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
به منظور تقدیر از برگزیدگان جشنواره برترین ها فناوری نانو جوایز نفیسی شامل وجه نقد، پژوهانه، لوح یادبود وتندیس بلورین فناوری نانو به آنها اعطا می شود.
 
جوایز دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو به شرح زیر است:
 
 
محققان برتر:

 
عنوان پژوهانه (میلیون ریال)
جایزه نقدی (میلیون ریال)
رتبه اول مشترک
300 200
رتبه اول مشترک 300 200
رتبه سوم
300 160
رتبه چهارم
300 140
رتبه پنجم
300 120
رتبه ششم
200 100
رتبه هفتم
200 90
رتبه هشتم
200 80
رتبه نهم
200 70
رتبه دهم
200 60
متخصص جوان برتر
200 50
 
  • پژوهانه متخصصان برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پسادکتری گردد.
  • پژوهانه متخصص جوان برتر به عنوان کمک هزینه فرصت مطالعاتی در حوزه فناوری نانو با تایید ستاد قابل استفاده است.
 
 
 
موسسات پژوهشی برتر:

رتبه پژوهانه (میلیون ریال)
اول 1200
دوم 1000
سوم 800
چهارم 600
پنجم 400

  • پژوهانه موسسات پژوهشی برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پسا دکتری گردد.
 
جوایز طرح های نوآورانه برگزیده:
 
  • طرح رتبه اول 150 میلیون ریال جایزه نقدی
  • طرح رتبه دوم 100 میلیون ریال جایزه نقدی
     

جوایز مجلات برگزیده:
 طبق آیین‌نامه حمایت از مجلات علمی-پژوهشی مبلغ 150 میلیون ریال به هر مجله