شاخص‌های ارزیابی موسسات پژوهشی در چهاردهمین جشنواره

ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی

ارزیابی موسسات پژوهشی، بر مبنای ارزش‌گذاری حلقه‌های زنجیره علم تا ثروت است. در این جشنواره هر موسسه پژوهشی بر اساس دستاوردها و فعالیت‌های ثبت شده به نام آن موسسه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ امتیاز کسب می‌نماید.

 

معیارهای ارزیابی و امتیازدهی

می‌توان معیارهای ارزیابی را به دو دسته معیارهای کلی «فعالیت‌ها و دستاوردهای فناورانه» و «دستاوردها و انتشارات علمی و آموزشی» تقسیم کرد که این فعالیت‌ها و دستاوردها می‌بایست با نام موسسه ثبت شده باشد. وزن امتیازی، معیارکلی و معیارهای امتیازدهی موسسات پژوهشی در جدول زیر آورده شده است.

 

وزن امتیازی، معیارها و شاخص‌های امتیازدهی موسسات پژوهشی

معیار کلی معیار امتیازدهی وزن

دستاوردها و فعالیت‌های علمی
انتشارات معتبر ۳۵
استنادات ۵


دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه
پتنت ۲۵
توسعه محصول ۲۰
فروش شرکت‌های زایشی ۱۵

 

هر یک از معیارهای امتیازدهی با روش مشخص خود ارزیابی و بر اساس شاخص‌های آن امتیازدهی می‌شود. در هر یک از معیارها، برای موسسه پژوهشی با بیشترین دستاورد در آن معیار امتیازدهی، ۱۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته می‌شود. امتیاز سایر موسسات پژوهشی نیز به عنوان درصدی از امتیاز موسسه برتر در آن معیار محاسبه می‌شود. امتیاز کلی موسسه برابر است با مجموع امتیاز هر معیار (از ۱۰۰۰) ضربدر وزن امتیازدهی خواهد بود. 

 

نحوه امتیازدهی به انتشارات معتبر

شاخص‌های امتیازدهی انتشارات معتبر و سقف امتیازدهی آنها در جدول زیر آورده شده است. در این ارزیابی، مقالات ISI چاپ شده در سال‌های 2019 و 2020 از نوع مقالات پژوهشی اصیل و مروری مجلات منتخب، امتیازدهی می‌شوند که مقالات مروری،۵۰٪ امتیاز مقالات پژوهشی اصیل را دریافت می‌کنند. در صورتی که نویسنده اول یا مسئول مقاله، موسسه‌ای را به عنوان وابستگی علمی خود معرفی کنند، آن دانشگاه ۱۰۰ درصد امتیاز آن مقاله را دریافت می کند. موسسه از نویسندگان با سایر نقش‌ها به جز نویسنده اول و مسئول ۱۰٪ امتیاز مقاله را دریافت خواهند کرد.

 

شاخص‌های امتیازدهی انتشارات معتبر و سقف امتیازدهی آنها

شاخص سقف امتیازی
مجلات منتخب گروه الف (Science و Nature) ۱۰۰
مجلات منتخب گروه ب ۳۰
مجلات منتخب گروه ج ۱۵
مجلات منتخب گروه د ۲
مجلات غیر منتخب با IF بیش از 2.5 ۱
مجلات غیر منتخب با IF کمتر از 2.5 ۰/۱
کتاب منتشر شده توسط ناشر معتبر بین المللی ۲۵
ارائه مقاله در کنگره‌های معتبر ۲

 

تقسیم امتیاز انتشار یک کتاب بر اساس تعداد نویسندگان کتاب و آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی است. لازم به ذکر است که انتشار فصلی از کتاب امتیازی ندارد و همچنین کنگره معتبر بر اساس آیین نامه فدراسیون سرآمدان علمی مشخص می‌شود.

در این جشنواره، موسساتی که مقاله در مجلات Science یا Nature ندارند، وزن انتشارات معتبر برای آنها ۲۵٪ در نظر گرفته می‌شود.

 

نحوه امتیازدهی به پتنت‌ها

در این جشنواره اختراعات ثبت نهایی شده و منتشر شده در USPTO و EPO در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ امتیازدهی می‌شوند. برای هر پتنت ثبت نهایی شده و منتشر شده به ترتیب ۵۰ و ۱۵ امتیاز درنظر گرفته شده است.
در صورتی که در پتنت، موسسه پژوهشی به‌عنوان Assignee پتنت باشد، ۱۰۰٪ امتیاز آن پتنت را دریافت می‌کند. در صورتی که پتنت Assignee نداشته باشد به موسسات پژوهشی یا دانشگاه‌های مخترعان آن موسسه پژوهشی، ۵۰٪ امتیاز مخترع با توجه به نقش ایشان، امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

نحوه امتیازدهی به استنادات مقالات ISI

به‌منظور بررسی اثرگذاری پژوهش‌های موسسه  میانگین تعداد مقالات استناد داده شده در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به مقالات نانویی ۵ سال گذشته موسسه (۲۰۱۶ تا۲۰۲۰)، به عنوان شاخص امتیازدهی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است معیار بررسی ارجاعات، پایگاه داده Web of Scienceاست.

 

نحوه امتیازدهی به توسعه محصول

شاخص‌های توسعه محصول و سقف امتیازی آن در جدول زیر آمده است.

 

سقف امتیازی شاخص‌های توسعه محصول

شاخص سقف امتیازی
پایان‌نامه‌های صنعتی و کاربردی ۳


توسعه محصول
فناوری اثبات شده ۵۰
محصول اثبات شده ۱۵۰
محصول صنعتی ۳۰۰

در این جشنواره منظور از پایان نامه‌های صنعتی و کاربردی پایان‌نامه‌هایی هستند که بر اساس آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های صنعتی و کاربردی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو داوری و در داوری تایید شده‌اند.

توسعه محصول در سه گام با داشتن حداقل شرایط زیر ارزیابی می شود:

فناوری اثبات شده:

 • مالکیت فکری فناوری عرضه شده مشخص است؛
 • کاربردهای فناوری در صنایع مختلف مشخص شده است و فناوری به سطحی از بلوغ دست یافته باشد که بتوان چشم انداز آن را برای رسیدن به یک محصول مشخص ترسیم کرد؛
 • خواص ادعایی از لحاظ پیش‌نیازهای علمی و فنی اثبات شده است؛
 • با نگاه مبتنی بر بازار، دستاورد کسب شده قابل نمایش، انتقال و آزمایش باشد و بتوان اثربخشی عملیاتی آن را براساس سطح قابل قبولی از عملکرد اثبات کرد.

محصول اثبات شده:

 • حوزه کاربرد صنعتی فناوری مشخص شده است و توسعه آن در قالب یک محصول مشخص برنامه ریزی شده است.
 • آزمون ها و مستندات لازم برای خواص ادعا شده در محصول هدف با موفقیت انجام شده است و تاییدیه های لازم کسب شده است ؛
 • محصول در حداقل مقیاس مورد نیاز برای مشتریان پیشرو تولید شده است؛
 • حداقل یک مشتری، محصول را تایید کرده باشد.

تولید محصول در مقیاس صنعتی

 • محصول در مقیاس صنعتی تولید شده است؛
 • تمامی سناریوهای تولید، بازاریابی و مدل کسب و کار شرکت برای فروش محصول نوآورانه، نهایی شده و برنامه مدون برای فروش محصول تدوین شده است؛
 • ساختار سازمانی مبتنی بر استانداردهای مدیریت کیفیت شکل گرفته شده باشد.

در این جشنواره به موسسات پژوهشی طرح‌های برگزیده برنامه چالش و طرح‌های منتخب برنامه طرح‌های نوآورانه (NanoMatch) امتیاز فناوری اثبات شده تعلق گرفته است. لازم به ذکر استمحصولاتی امتیاز دریافت می‌کنند که تاییدیه نانومقیاس را دریافت کرده باشند.

 

نحوه امتیازدهی به فروش محصولات شرکت‌های زایشی موسسات پژوهشی

فروش محصولات دارای تاییدیه نانومقیاس شرکت‌های زایشی دانشگاه‌ها در این جشنواره امتیازدهی شده است. محصولاتی که تا سه سال گذشته تاییدیه نانومقیاس دریافت کرده اند کل فروش آنها به عنوان امتیاز محاسبه می شود. فروش محصولاتی که ۴، ۵ و ۶ سال از دریافت تاییدیه نانومقیاس آنها می‌گذرد به ترتیب در ضرایب ۰/۸، ۰/۶ و ۰/۴ ضرب خواهد شد. مقدار فروش محصولاتی که بیش از ۷ سال از دریافت تاییدیه نانومقیاس آنها می‌گذرد، امتیازی برای دانشگاه نخواهد داشت.

 

انتخاب موسسات پژوهشی برتر

موسسات پژوهشی بر اساس شاخص‌های و روش‌های امتیازی مذکور ارزیابی و رتبه بندی شده و پنج موسسه پژوهشی برتر این رتبه‌بندی به عنوان موسسات پژوهشی برتر، برگزیده می‌شوند.