مراکز برتر فعال اولین جشنواره

سه مرکز برتر فعال

رتبه مرکز امتیاز دانشکده حائز بیشترین امتیاز امتیاز
۱ دانشگاه صنعتی شریف ۹۰۴/۵۷۵ دانشکده فیزیک ۴۶۸/۹۱۵
۲ دانشگاه تهران ۵۴۶/۰۸۹ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۱۱۸/۹۷۵
۳ دانشگاه علم و صنعت ۲۵۱/۸۶۹ دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ۱۰۶/۸۶۹