برترین آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو اولین جشنواره

برترین آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال ۱۳۸۴

رتبه آزمایشگاه مشتری مداری کارکرد و فعال بودن هماهنگی با شبکه امتیاز کل
۱ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ۷۶/۹۷ ۶۰/۶۴ ۷۶/۶۴ ۷۱/۱۶