برترین محقق جوان دومین جشنواره

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز رتبه کل
1 محمدرضا محمدی مهندسی مواد صنعتی شریف 58 10