پایان‌نامه برتر

پایان‌نامه برتر

 رتبه نام و نام‌خانوادگی عنوان طرح تجاری مرکز مربوطه استاد راهنما
1 محمود علی اف خضرایی راه‌اندازی کارخانه پوشش‌دهی   فلزات به روش الکترولیز پلاسمایی نانوکریستال  دانشکده مواد - دانشگاه تربیت مدرس علیرضا صبور روح اقدم