محقق مسلمان غیرایرانی

برترین محقق مسلمان غیرایرانی

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 Salim Ciraci فیزیک دانشگاه Bilkent ترکیه -