برترین محقق خارجی

برترین محقق خارجی با بیشترین همکاری با محققان داخلی

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 Dimitry Kusnetsov پزشکی آکادمی علوم روسیه 55