محقق جوان برتر

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز رتبه کل
1 مهدی مظاهری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف 128.486 13