محقق برتر ایرانی مقیم خارج با همکاری داخلی

برترین محقق ایرانی مقیم خارج

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه
1 دکتر محمدرضا مظفری نانوبیوتکنولوژی دانشکده بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی - دانشگاه موناش استرالیا