محقق برتر خارجی با همکاری داخلی

برترین محقق خارجی با بیشترین همکاری داخلی

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه
1 Prof. Derek Fray مهندسی مواد University of Cambridge