محقق برتر غیرایرانی در کشورهای حوزه اکو

برترین محقق غیرایرانی در کشور‌های حوزه اکو

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه
1 Dr Yusuf Menceloglu مهندسی و علوم طبیعی Sabanci University