محقق جوان برتر

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز رتبه کل
1 محمود علی اف خضرایی مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس 74.129 28