محقق برتر خارجی با بیشترین همکاری داخلی

برترین محقق خارجی با بیشترین همکاری با متخصصان ایرانی

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه
1 Dr. Marco Polini فیزیک دانشگاه پیزای ایتالیا - دانشکده فیزیک