محقق جوان برتر

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز رتبه کل
1 دکتر محمود میرزایی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی 114.894 9