محقق جوان برتر

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 محمود علی اف خضرایی مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس 109.85