متخصصان با بیشترین پیشرفت

محققان برتر دارای بیشترین پیشرفت

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه رتبه کل
1 دکتر احسان طاهری نساج مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس 17
2 دکتر سید سیاوش مدائنی مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه 19
3 دکتر محسن عادلی شیمی دانشگاه لرستان 20