محقق برتر خارجی

برترین محقق خارجی با بیشترین همکاری با متخصصان داخلی

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 Dr. Sang Woo Joo مهندسی مکانیک  دانشگاه Yeungnam 51