محقق جوان برتر

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 علی احمدی پیغان دانشگاه تربیت مدرس شیمی 281.81