مراکز رشد برتر

دبیرخانه جشنواره برترین‌ها، در نهمین جشنواره، سه مرکز رشد برتر فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور در سال 1392 را معرفی کرده و از آن‌ها تقدیر به عمل آورد. ارزیابی مراکز رشد از میان مراکزی صورت گرفت که در تعامل با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هستند. این ارزیابی براساس دو شاخص کلی عملکرد و چگونگی تعامل با ستاد صورت گرفته است. توسعه محصول، توسعه شرکت، اشتغال‌زایی، امکانات و استقرار فیزیکی، خدمات پایه‌ای به شرکت‌ها، سطح تعامل مرکز رشد با ستاد، فروش کلی شرکت‌ها و غیره از جمله شاخص‌های ارزیابی بودند. سه مرکز رشد برتر کشور فعال در حوزه فناوری نانو در سال 1392 در جدول زیر آمده است.

 

 رتبه نام مرکز رشد برتر امتیاز
1 مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 132.5
2 مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 119.5
3 مرکز رشد فناوری پلیمر 82.25