محقق جوان برتر

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 محمدمهدی نجف پور دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان شیمی 198.6