محققان فناور برتر

همه متخصصان بر اساس مدارک موجود در بانک‌های اطلاعاتی ستاد بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده برای محققان برتر ارزیابی شدند. در این جشنواره، 60 اختراع خارجی، 444 اختراع داخلی، 57 محصول در حال توسعه و 109 پایان‌نامه دفاع‌شده مبتنی بر نیاز صنعت امتیازدهی شدند. طبق آیین‌نامه ارزیابی، از جمله شرایط احراز عنوان محقق فناور برتر، دارابودن حداقل یک محصول سطح 2 و کسب امتیاز از حداقل دو شاخص از شاخص‌های اعلامی می‌باشد. در این دوره از جشنواره، 1232 محقق بر اساس شاخص‌های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند اما به‌دلیل عدم احراز شرایط مذکور، هیچ یک از محققان عنوان برترین محقق فناور را کسب نکردند.