مجلات ISI برگزیده ایرانی

از ابتدای سال 2016، سه مجله از مجلات علمی- پژوهشی فناوری نانو در نمایه ESCI پایگاه استنادی (ISI) Web of Science پذیرفته شده‌اند. در این جشنواره، از این سه مجله تقدیر به عمل آمد.

 

 عنوان مجله ناشر سردبیر مدیر مسئول
Journal of Nanostructures دانشگاه کاشان مسعود صلواتی نیاسری محمد الماسی کاشی
Journal of Nanostructure in Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس کریم زارع امید مرادی
Journal of Nanoanalysis دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی مسعود درویش گنجی سیدمهدی رضایت