محقق جوان برتر

محقق جوان برتر از بین محققان با سن کمتر از 35 سال و از رده‌بندی نهایی محققان انتخاب می‌شود. شاخص‌های ارزیابی دقیقاً مشابه محققان برتر است. لازم است محقق جوان برتر در رده‌بندی کلی جزو 100 محقق برتر باشد.

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 حسن کریمی مله دانشگاه صنعتی قوچان شیمی 243.1