مجلات برگزیده

از ابتدای سال 2016، شش مجله از مجلات علمی- پژوهشی فناوری نانو در نمایه ESCI سایت Clarivate Analytics پذیرفته شده‌اند. در جشنواره دوازدهم، از سه مجله‌ای که از ابتدای سال 2017 در این سایت نمایه شده‌اند، تقدیر به عمل آمد.

 

 عنوان مجله ناشر سردبیر مدیر مسئول
International Nano Letters دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه محمدباقر قلی وند عاطفه قادری
International Journal of Nano Dimension دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن خلیل پورشمسیان بابک صادقی
Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد محمد رمضانی محمودرضا جعفری